Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 16:18:46

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Normatives en elaboració

Normatives municipals - Normatives en elaboració

Formulari principal

Modificació del Reglament del Cementiri Municipal

 

Òrgan responsable:

Àrea de Presidència

Problemes que es pretenen solucionar

En data 31 d’octubre de 2013, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament es va aprovar el Reglament del Cementiri municipal de Sant Feliu de Llobregat, publicat al BOP de Barcelona en data 10 de febrer de 2014

Històricament les concessions han evolucionat de concessions a perpetuïtat indefinida a tenir un límit temporal de 99 anys, després a 50 anys per la normativa patrimonial catalana i per últim en la legislació estatal bàsica a 75 anys.

El present reglament conté la Disposició transitòria primera (DT1) amb el redactat següent:

“Els drets funeraris atorgats en el seu dia a perpetuïtat, tindran els efectes jurídics que s'estableixen en la sentència número 272/2005 de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 31 de març de 2005, pel caràcter de bé de domini públic de totes les instal·lacions i construccions. No podran ser objecte de transmissions per idèntic concepte i, s'entendran finalitzats en el termini de 99 anys, a comptar des de la data inicial de l'expedició del títol de concessió. Transcorregut aquest termini, s'ha d'entendre recuperada la lliure disposició per les autoritats municipals. Segona. Els expedients tramitats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament finalitzaran amb l'aplicació de la normativa municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.”

La redacció de la present disposició transitòria és susceptible de ser millorada als efectes de garantir una major seguretat jurídica del seu redactat.

Objectius de la norma

Dotar d’una major seguretat jurídica la interpretació del règim jurídic dels drets funeraris atorgats inicialment a perpetuïtat

Proposta de membres de la comissió d'estudi

President:

 • Sr. Javier Molina Flores, President de l’Àrea de Presidència

Vocals:

 • Sr. Juan Francisco López Fernández, pel grup municipal del PSC
 • Sr. Oriol Bossa Pradas, pel grup municipal d’ ERC
 • Sr. Manel Martínez Díaz, pel grup municipal SFECP
 • Sra. Elisabet Ortega Robles, pel grup municipal PP
 • Sr. Jaume Manyoses Canadell, pel grup municipal TOTS
 • Sr. Silvestre Gilaberte Herranz, pel grup municipal VxSF
 • Sr. Jordi Rangel Villatoro, pel grup municipal VOX
 • Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari general
 • Sra. Neus Senín Muñoz, interventora accidental
 • Sr. José González Yerbes, Cap de l’Oficina de Contractació i Patrimoni
 • Sra. Sònia Aymerich Lozano, Tècnica Jurídica de l’Oficina de Contractació i Patrimoni

Secretària, amb veu però sense vot:

 • Sònia Castillo Tutusaus, Tècnica de suport i gestió de Secretaria

Calendari d'elaboració

 • Consulta pública prèvia fins al 24 de gener de 2024
 • Aportacions al correu electrònic: secretaria@santfeliu.cat
 • La proposta del text de l’avantprojecte de modificació del Reglament del Cementiri Municipal s’haurà de posar a disposició de l’alcaldia abans del 30 de juny de 2024

Enllaços relacionats

Salta a la part superior