Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 16:30:52

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Normatives municipals
Normatives en elaboració

Normatives municipals - Normatives en elaboració

Formulari principal

Reglament sobre el règim jurídic de la prestació del servei públic municipal del complex de piscines cobertes municipals

Mitjançant decret d’alcaldia 1353/2024 de 15 de març, es va aprovar la incoació de l’expedient per a l'establiment del servei públic municipal del Complex de piscines cobertes municipals als efectes de regularitzar dit servei públic donant compliment a allò establert als articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC).

Òrgan responsable:

President de l’Àrea de Presidència

Problemes que es pretenen solucionar

Per acord de Ple de l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2005, es va aprovar l’expedient de contractació ordinari i disposar l’obertura del procediment obert d’adjudicació mitjançant concurs públic del contracte administratiu de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió del servei de gestió i explotació del Complex de piscines cobertes municipals i els Plecs de Clàusules Tècniques i Condicions econòmico-administratives, que havien de regir aquest. 

Aquest contracte fou adjudicat per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 31 de gener de 2006, a l’entitat CLUB NATACIÓ SANT FELIU i formalitzat en data 22 de Febrer de 2006, iniciant la seva execució en data 11 de juny de 2007.

Val a dir que no es va aprovar amb caràcter previ a l’esmentat expedient de contractació el preceptiu expedient d’establiment del servei públic que fixen els articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC).

Objectius de la norma

Abans d’iniciar l’expedient de contractació de la prestació del servei públic corresponent, cal delimitar, en vista de les dificultats de gestió que han dut a terme la resolució de dit contracte, quina és la modalitat de gestió i forma contractual –si escau- més eficient i sostenible, així com als efectes de regularitzar dit servei públic donant compliment a allò establert als articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC). 

Per decidir sobre l'establiment del servei esmentat i el canvi en el model de gestió és competent el Ple municipal, prèvia la instrucció de l'expedient oportú amb la redacció d'una memòria justificativa, un projecte d'establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació, d'acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes d'aplicació.

Normativa que desenvolupa

Es fa necessari aprovar un reglament que defineixi i reguli la prestació del servei públic municipal del Complex Municipal de Piscines, per donar compliment a l’article 159.1 del ROAS, el qual estableix que la creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.

Proposta de membres de la comissió d'estudi

President: Sr. Javier Molina Flores, President de l’Àrea de Presidència

Vocals:

 • Sr. Ivan Martín Martínez, pel grup municipal del PSC
 • Sr. Oriol Bossa Pradas, pel grup municipal d’ ERC
 • Sr. Lídia Muñoz Cáceres, pel grup municipal SFECP
 • Sra. Elisabet Ortega Robles, pel grup municipal PP
 • Sr. Núria Carrera Jiménez, pel grup municipal TOTS 
 • Sr. Silvestre Gilaberte Herranz, pel grup municipal VxSF 
 • Sr. Jordi Rangel Villatoro, pel grup municipal VOX
 • Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari general de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Sra. Laura Almonacid Lamelas, interventora general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Sr. José González Yerbes, Cap de l’Oficina de Contractació i Patrimoni de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Sr. Albert Cárdenas Díez, Cap d’Esports de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Secretaria amb veu però sense vot: Sònia Castillo Tutusaus, Tècnica de suport i gestió de Secretaria.

Calendari d'elaboració

Constituïda la comissió d’estudi encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent a l’establiment del servei públic municipal del complex de piscines cobertes municipals, el projecte d’establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació.

Redactat un esborrany de reglament sobre el règim jurídic de la prestació del servei públic municipal del complex de piscines cobertes municipals.

En data 4 de juny de 2024, mitjançant decret d’alcaldia 2869/2024 se sotmet a consulta pública prèvia, donant compliment a allò que disposa l’article 133 LPAC, per un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al tauler d’edictes electrònic municipal.

Adreça de correu electrònic per fer aportacions: secretaria@santfeliu.cat 

Es preveu que al mes d’octubre de 2024 s’aprovi l’establiment del servei públic amb el nou model de gestió, el qual estarà regulat pel present reglament.

Salta a la part superior