Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/07/2024 16:54:47

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tramitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tramitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

És la tramitació necessària per inscriure's o fer un canvi de domicili en el padró municipal d'habitants de Sant Feliu de Llobregat, en els següents supòsits:

 • Per canvi de residència des d’un altre municipi o país.
 • Per canvi de domicili dins del municipi.
 • Per naixement.
 • Per omissió, quan es resideix habitualment en el municipi sense estar inscrit en el padró i es desconegui estar empadronat en altre municipi.

Com es fa?

 • En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.
 • Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Per videoatenció, amb cita prèvia.
 • Per correu postal, enviant l'imprès de sol·licitud signat amb la documentació adjunta que calgui a l'Oficina. d'Atenció Ciutadana.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat que estigui en els supòsits indicats a l'inici d’aquesta pàgina.

Quan es pot fer?

S'ha de fer quan es produeixi algun dels supòsits relacionats a l'inici d’aquesta pàgina.

Documentació que cal

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

 • Full padronal d'altes i canvi de domicili
 • De nacionalitat espanyola: DNI en vigor.
 • Estrangeres comunitàries: Targeta de residència en vigor o Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, amb la cèdula d'identitat o passaport en vigor.
 • Estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o passaport en vigor.

Documentació justificativa de l'habitatge:

 • En habitatges desocupats: Escriptura de compra venda o contracte d'arrendament, amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest, o última factura d'empresa subministradora d'aigua, electricitat  o gas on consti el domicili i el nom del titular.
 • En habitatges on ja constin persones empadronades: Autorització d'alguna persona, major d'edat, que figuri empadronada en el domicili i disposi d'algun títol acreditatiu de la possessió de l'habitatge, el qual s’haurà d’aportar.
 • Quan el domicili no sigui propi i estigui desocupat: Autorització de la persona propietària o llogatera de l'habitatge amb aportació d'escriptura o contracte d'arrendament, amb el darrer rebut derivat del pagament d'aquest.

Altra documentació:

En el cas de persones menors d’edat:

 • Llibre de família o inscripció registre civil o partida de naixement.
 • Full padronal signat per tots dos progenitors o autorització signada pel progenitor que no hi convisqui o, en el seu defecte, autorització judicial.
 • Excepcionalment, quan sigui impossible aconseguir la signatura del progenitor que no conviu en el domicili d’empadronament ni autorització judicial, cal presentar una declaració responsable segons si existeix resolució judicial o no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia del menor, indicant el supòsit pel qual no es pot aportar.

En cas de guarda i custòdia compartida, signatura o autorització dels dos progenitors. Si no hi ha acord, cal aportar resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament. No aplicarà cap declaració responsable en aquest cas.

Aplicarà el mateix a tot el relacionat anteriorment en el cas que el menor s'empadroni en un domicili diferent al dels progenitors que tenen la guarda i custòdia.

En el cas que no faci la sol·licitud les persones interessades, cal aportar autorització d'aquestes.

Documentació necessària per a l’alta per naixement.

Tota la documentació relacionada anteriorment aplicable a menors d’edat.

Suport

En el cas de no poder aportar qualsevol de la documentació indicada,  per tenir una situació personal especial no descrita en aquesta pàgina, cal consultar prèviament el cas a través de oac@santfeliu.cat o al telèfon 93 685 80 01.

Així mateix, per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per qualsevol dels seus canals de contacte.

Tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior