Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/07/2024 22:29:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Comunicació

Publicat l'esborrany de reglament del Complex Municipal de Piscines

11/06/2024
Lectures: 377
Publicat l'esborrany de reglament del Complex Municipal de Piscines

El 4 de juny s'ha sotmès a consulta pública prèvia, mitjançant decret d'alcaldia 2869/2024, el reglament del Complex Municipal de Piscines que es pot consultar en aquest enllaç. L'Ajuntament dona així compliment a allò que disposa l'article 133 LPAC, per un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seva publicació al tauler d'edictes electrònic municipal.

L'artífex d'aquest document ha estat la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent a l'establiment del servei públic municipal del Complex, el projecte d'establiment, i el propi reglament sobre el règim jurídic de la prestació. Aquest grup va redactar l'esborrany de reglament sobre el règim jurídic de la prestació del servei públic municipal del Complex.

La necessitat original de crear aquest reglament es troba en la incoació de l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal del Complex, mitjançant decret d'alcaldia 1353/2024 de 15 de març, per regularitzar-lo. Es pretenia així donar compliment a allò establert als articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC).

Per acord de Ple de l'Ajuntament de data 26 de juliol de 2005, es va aprovar l'expedient de contractació ordinari i disposar l'obertura del procediment obert d'adjudicació mitjançant concurs públic del contracte administratiu de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió del servei de gestió i explotació del Complex de piscines cobertes municipals i els Plecs de Clàusules Tècniques i Condicions econòmico-administratives, que havien de regir-lo.

Aquest contracte fou adjudicat per acord del Ple de l'Ajuntament, de data 31 de gener de 2006, a l'entitat CLUB NATACIÓ SANT FELIU i formalitzat en data 22 de Febrer de 2006, iniciant la seva execució en data 11 de juny de 2007.

No es va aprovar amb caràcter previ a l'esmentat expedient de contractació el preceptiu expedient d'establiment del servei públic que fixen els articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC).

Objectiu d'aquesta norma

Abans d'iniciar l'expedient de contractació de la prestació d'aquest servei públic s'havia de delimitar, en vista de les dificultats de gestió que han dut a terme la resolució de dit contracte, quina és la modalitat de gestió i forma contractual ?si escau- més eficient i sostenible, així com als efectes de regularitzar dit servei públic donant compliment a allò establert als articles 158 a 162 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny que desenvolupa reglamentàriament els articles 247 i 250 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per DL 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC). 

Per decidir sobre l'establiment del servei esmentat i el canvi en el model de gestió és competent el Ple municipal, prèvia la instrucció de l'expedient oportú amb la redacció d'una memòria justificativa, un projecte d'establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la prestació, d'acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes d'aplicació.

Es preveu que al mes d'octubre de 2024 s'aprovi l'establiment del servei públic amb el nou model de gestió, el qual estarà regulat pel present reglament.

Comparteix
Salta a la part superior