Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/03/2024 12:12:31

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Autorització sanitària

Acte pel qual l'Ajuntament faculta l'exercici de l'activitat a una persona física o jurídica d'acord amb el compliment de determinades les condicions sanitàries al seu establiment o instal·lació.

Tipus d'establiments que necessiten autorització sanitària:

 • Establiments de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació on s'inclouen els establiments no sanitaris on es faci aquesta activitat, ja sigui de manera exclusiva o conjuntament amb altres.

Nota important

Des de l'1 de març de 2018, aquest tràmit s'ha de fer obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableixen els articles 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (pdf) i 38 de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica (pdf), si el el dueu a terme en qualitat de:

 • Qualsevol tipus de persona jurídica.
 • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...).
 • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...).
 • Beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament .
 • Treballador o treballadora autònom.
 • Representant d’algun dels subjectes abans esmentats.

En aquesta mateixa pàgina trobareu l'accés al tràmit en línia.

Seguiu aquest enllaç per saber els requisits necessaris per dur-lo a terme.

Com es fa?

• En línia a través del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

L'autorització sanitària és obligatòria per als titulars d'establiments minoristes ubicats en Sant Feliu de Llobregat, ja sigui per nou establiment, per canvi o ampliació de l'activitat que es porti a terme, per canvi de raó social, per canvi de domicili social.

Documentació que cal

En cas d'autorització inicial:

En cas de canvi de raó social:

 • Document públic o privat (en aquest cas signat per ambdues parts) acreditatiu del canvi de titularitat.

En cas de canvi o ampliació d'activitat:

 • Memòria descriptiva de l'activitat.
 • Si s'han produït canvis a les instal·lacions, plànol de l'establiment que inclogui la ubicació de les dependencies i equipaments.

En cas de baixa:

 • Declaració del titular per la qual sol·licita la baixa per cessament de l'activitat.

Preus

Segons l'Ordenança Fiscal número 9: Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats

Tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior